Na podzim r. 2006 jsme provedli inženýrskogeologický průzkum pro plánovanou výstavbu bytového domu LABE, situovaného ve Vrchlabí, v těsné blízkosti řeky, na jejím levém břehu. Budoucí stavenižtě je sevřeno do úzkého klínovitě sevřeného půdorysu, vymezeného stávajícími nábřežními domy (viz foto 2) a strmým skalním svahem (foto 3).

Při geologických průzkumných pracích jsme se v podstatě soustředili na řežení 2 okruhů problémů. První byl spojen se zjižtěním základových poměrů pro navrhovaný bytový dům poměrně komplikovaného půdorysu a konstrukčního uspořádání. Druhý problém spočíval v posouzení stability strmého skalního svahu, v němž se lokálně zjevovaly průsaky vody.

Základové poměry byly zjižtěny 5 jádrovými vrty hloubenými kvartérními navážkami a žtěrko-kamenitým náplavem do podložních paleozoických prachovců (foto 4). Úložné poměry byly interpretovány příčnými geologickými řezy (foto 5), v nichž byl zachycen vrstevní sled základových půd, hladina podzemní vody a její vztah k volné hladině v blízkém Labi a dále průmět povrchu skalního svahu, kterým je z východu staveniště vymezeno.

Stabilita skalního svahu byla zjiž»ována v rámci vizuální prohlídky, geologickou dokumentací vymezených úseků, s akcentem na strmé až převislé výchozy a lokální průsaky vody (foto 6,7,8). Vzhledem k tomu, že skalní stěna nebyla objednatelem podrobně geodeticky zaměřena, byl v rámci úkolu pořízen poměrně detailní polní nákres zachycující sklonové poměry a geofenomény spojené s potenciálně nestabilním chováním skalní stěny (viz nákres 10). Bylo potvrzeno, že skalní svah budovaný subhorizontálně ukloněnými vrstvami deskovitě odlučných prachovců (foto 9) je generelně stabilní, ale lokálně vykazuje znaky nestability, které se postupem času zhoržují vlivem nepříznivých atmosférických podmínek a progresivním rozrušováním zvětralého povrchu horniny kořenovým systémem náletových dřevin.

Geologickými pracemi byly zjištěny velmi podstatné disposice pro řežení geotechnických úloh spojených se založením navrhované stavby BD a se stabilizací strmého svahu v navrhovaném odřezu.

Očekáváme, že naše činnost ve stavební lokalitě bude pokračovat i po zahájení stavby formou průběžného geologického a geotechnického dozoru, a to zejména při zajištění stability strmého skalního svahu.

Pozn.: Seznam foto a vyobrazení

1 – Přehledná mapa lokality
2 – Stavební lokalita na levém břehu Labe (domy určené ke zbourání pro výstavbu nového BD)
3 – Skalní svah nad řekou
4 – Průzkumný vrt V-4
5 – Geologický profil 2 – 2´
6 – Vrchní část skalní stěny s převisem
7 – Rozvolněná část paty skalní stěny
8 – Pata skalní stěny s průsakem vody
9 – Měření sklonu horninových vrstev
10 – Polní nákres dokumentace skalního svahu

Comments are closed.