Objednatel: Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro komplexní rekonstrukci kanalizační sítě menšího města ve Středočeském kraji. Na základě archivní geologické rešerše doplněné vrtnou sondáží bylo zhodnoceno geologické podloží pro několik km trasy kanalizace. Řešeno bylo rovněž založení ČOV v inundované části údolní nivy řeky Blanice. Geologické práce byly prováděny v úzké spolupráci s firmou Vodní zdroje Chrudim s.r.o.

Výsledek geologických prací byl podkladem pro projekt stavby.

Comments are closed.