JANSKÉ LÁZNĚ – LANOVÁ DRÁHA HOFMANKY

Investor stavby: MEGA Plus s.r.o. Janské Lázně
Zhotovitel stavby: Tlachač s.r.o. Svoboda n.Ú.

Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera

Příspěvek pojednává o geologických pracích, tzn. o komplexním geologickém průzkumu a o geologickém dozoru, který prováděla naše firma ve spolupráci se společností Vodní zdroje Chrudim s.r.o. v průběhu let 2013 – 2015 pro rozšíření skiresortu v Janských Lázních v Krkonoších.

Na jižním úbočí Černé Hory v Krkonoších měl investor jasný záměr zvýšení kapacity známého lyžařského resortu. Součástí díla bylo vybudování sjezdovky a zejména velkokapacitní lanovky nové generace. Při zemních pracích a při zakládání podpěr lanovky prováděla naše firma průběžný inženýrskogeologický dozor. Kromě řešení geotechnických problémů byl také prováděn hydrogeologický monitoring, aby bylo eliminováno riziko ovlivnění termálních pramenů v Janských Lázních, v jejichž 1. a 2.ochranném pásmu se stavba lanové dráhy Hofmanky nachází.

Z regionálně-geologického hlediska leží řešená lokalita v Krkonošsko-jizerském krystaliniku, konkrétně v jeho jihovýchodní části. Území spadá do tzv. jihokrkonošského zlomového pásma, které se výrazněji projevuje v připovrchové struktuře v Janských Lázních, a na které je pravděpodobně vázán výskyt termálních vod.

Horninové prostředí skalního masivu je ve vrcholové a střední části Černé hory poměrně monotónní, jsou zde zastoupeny zejména biotit-muskovitické ruly až okaté ortoruly s plástevnou texturou a s různým stupněm deformace. Spodní část Černé hory je tvořena chlorit-sericitickými až grafit-sericitickými fylity proterozoického stáří. Jedná se o velmi staré metamorfované horniny (ruly i fylity) nacházející se v blízkosti pásma mladší karbonské kontaktní metamorfózy. Horniny jsou viditelně zvrásněny a porušeny četnými dislokacemi.

 Geologické poměry lokality byly dostatečně objasněny předchozími podrobnými průzkumy:

V říjnu 2013 byl zpracován podrobný inženýrskogeologický a environmentální průzkumJIP/1471/13 Janské Lázně – Lanová dráha Hofmanova bouda – Černá Hora, autoři J.Petera, J.Heteš, D.Vraný.

Hydrogeologické poměry pro výstavbu lanové dráhy byly souběžně objasněny společností Vodní zdroje Chrudim, s.r.o., ve výsledném dokumentu: Janské Lázně – lanová dráha Hofmanova bouda – Černá Hora, Hydrogeologické posouzení vlivu výstavby lanové dráhy s obslužným zařízením na režim podzemní vody PLZ Janské Lázně, autoři D.Smutek, J.Nadrchal.

Úkol inženýrskogeologického dozoru na stavbě byl definován v následujících bodech:

  • Kontrola dodržování platné projektové dokumentace

  • Dokumentace horninového prostředí při zakládání stavby

  • Modifikace navrženého způsobu založení v případech výskytu specifických základových podmínek

  • Usměrnění způsobu provádění zemních prací podle klimatických a jiných podmínek na stavbě

  • Průběžné řešení technických a geotechnických problémů spojených s výstavbou dle požadavků objednatele.

Úkol hydrogeologického dozoru byl tento:

  • Dokumentace zjevných hydrogeologických anomálií v místě výkopů pro základy stavby

  • Kontrola výronů podzemních vod v celé délce liniové stavby

  • Vzorkování podzemních vod ve vybraných lokalitách

  • Vyhodnocení vlivu stavby na termální prameny.

Geologický dozor na stavbě proběhl v období od dubna do října 2015. Na následujících fotografiích je několik sekvencí z průběhu stavby, zejména její fáze zasahující do geologického podloží.

zhotovení terenního zářezu podcycení průsaku vody
Terénní zářez u dolní stanice lanové dráhy (zkr. DS LD / Podchycení průsaku vody u podpěry C2 jímací šachtou a drenáží (konec dubna 2015)
výkop pro založení sloupové podpěry mylonitizované fylity
Výkop pro založení sloupové podpěry C1   /  Příklad mylonitizovaného pásma ve fylitech

dokumentace stavebního odkryvuAktualizovaný geologický profil DS LD sestrojený na základě dokumentace stavebního odkryvu
 (květen 2015)

průsak podzemní vody na dně stavební jámy schematický profil - geolog jiří Petera
Průsak mělké podzemní vody na dně zákl. jámy C2 / Schem. profil s doporučením pro založení podpěry C2 (červen 2015)

 

SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE UZLOVÝCH BODŮ STAVBY V  JEDNOTLIVÝCH ČASOVÝCH FÁZÍCH

 Dolní stanice lanové dráhy (DS LD)

počátek zemních prací - stavba lanové dráhy Hofmanky, Janské Lázně před dokončením lanovky
Počátek zemních výkopových prací (květen 2015) / Stav stavby LD těsně před dokončením (říjen 2015)

zářez - stavba lanovky krkonoše
Přes 5 m hluboký terénní zářez nad dolní stanicí LD (říjen 2015)

Příklad sloupové podpěry C2

stavba lanovky - sloupová podpěra
Výkop základové jámy a betonáž podkladního betonu (červen 2015)  a stav před dokončením (říjen 2015)

Horní stanice lanové dráhy (HS LD)

Janské Lázně Hofmanky - stavba lanovky, výkop horní stanice před dokončením
Výkop základové jámy (červen 2015) Stav těsně před dokončením (říjen 2015)

Z posice inženýrskogeologického dozoru lze konstatovat, že v rámci stavby provedené terénní úpravy, zemní práce a zákládání byly ve velmi dobré kvalitě.

V rámci hydrogeologického monitoringu bylo prokázáno, že termální prameny v Janských Lázních nebyly výstavbou skiresortu negativně ovlivněny.

Sluší se také zmínit o dobré spolupráci s investorem (zastoupen p.Labertem) a zhotovitelem stavby (zast. P.Tlachačem).

soubor PDF pro tisk

Comments are closed.