Monitoring hladiny podzemní vody (M-HPV) v Hradci Králové

Naše geologická firma mimo jiné provádí dlouhodobý monitoring hladiny podzemní vody (HPV) na síti hydrogeologických objektů v rámci města Hradce Králové. Jedná se o režimní měření úrovně HPV, převážně v měsíčních intervalech. Tato činnost je prováděna na vlastní náklady.

Cílem je podrobné zmapování stavu a změn v kvartérní zvodni, zjištění minimálních, maximálních a průměrných hladin podzemní vody v jednotlivých sledovaných lokalitách. Získané poznatky efektivně využíváme jako důležitá data do inženýrskogeologických průzkumů a hydrogeologických posouzení zaměřených zejména na možnost vsakování srážkových vod do geologického prostředí. Porovnávají se aktuálně zastižené hladiny podzemní vody s dlouhodobými daty z monitoringu.

Monitorovací práce jsme zahájili v roce 1999. Od roku 2009 provádíme monitoring HPV soustavně a kontinuálně. Do hydrogeologické sítě v Hradci Králové bylo v průběhu let začleněno přibližně 85 objektů na více jak 30 lokalitách. V současnosti probíhá kontinuální měření na vybraných 15 – 20 hydrogeologických objektech v 10 lokalitách. Většinou se jedná o lokality s rozvojovým potenciálem.

geolog Petera Jiří HK - Monitorovaný hydrogeologický vrt se signání tyčí

Obr.1: Monitorovaný hydrogeologický vrt se signání tyčí

Skružová studna využívaná jako monitorovaný objekt / Jiří Petera - sluýby v oboru geologie

Obr.2: Skružová studna využívaná jako monitorovaný objekt

geologie Petera HK - měření v hydrogeologickém vrtu

Obr. 3: Měření v hydrogeologickém vrtu instalovaném v tělese silniční komunikace

hydrogeologie -detail měření hladiny podzemní vody, ing. Jiří Petera

Obr. 4: Detail měření HPV v hydrogeologickém vrtu

Ověřené a statisticky vyhodnocené údaje o stavu hladiny podzemní vody jsme schopni poskytnout zájemcům za úplatu. Cena souboru dat se stanovuje dohodou.

(tato stránka ve formátu PDF pro tisk)
zpracovali: J. Heteš, J. Petera (08/2016)

Comments are closed.