Autor příspěvku: J. Petera, 01/2021

Termín provedení IGP: 05–12 / 2020

Objednatel: Národní památkový ústav, územní pracoviště Sychrov

Spolupráce firem: Ing.Jiří Petera a OPV s.r.o. Praha

Úkol inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Podle požadavku objednatele (NPÚ) byly geologické průzkumné práce koncipovány jako doplňkový průzkum pro návrh stabilizace vodního režimu v prostoru hospodářského dvora a blízkého okolí v areálu SZ Zákupy. Nepříznivý vodní režim v podloží s vysokou hladinou podzemní vody je jedním z významných destrukčních činitelů historických budov barokního hospodářského dvora, které jsou dnes v nevyhovujícím až havarijním technickém stavu. Geologické průzkumné práce byly jedním z podkladů pro návrh celkové rekonstrukce hospodářského dvora.

státní zámek Zákupy - geolog hospodářský dvůr

přehledná mapka lokalizace hospodářského dvora státního zámku Zákupy

hospodářský dvůr zámek zákupy pro řešení geolog vodní režim

pohled z východu na hospodářský dvůr státního zámku Zákupy na počátku května 2020

Metodika IGP:

Geologické práce sestávaly z důkladné rešerše všech dostupných archivních geologických a historických dat.

Byly provedeny vrtané sondy uzpůsobené pro monitoring hladiny podzemní vody (dosud prováděn po dobu 8 měsíců). Byly provedeny bagrované sondy pro objasnění polohy, konstrukce, technického stavu a založení podzemních objektů (štol a jímek). Odkryvné práce byly prováděny za účasti archeologa.

V místech s možným znečištěním geologického prostředí historickou zemědělskou činností byly odebrány vzorky zemin a vody pro laboratorní analýzy.

Závěr:

Při vyhodnocování GP byla akcentována grafická interpretace a její názornost pro polyfunkční využití dokumentu odborníky investora a projektanty. Na obrázku níže je ukázka geologického profilu vedeného příčně přes hospodářský dvůr.

Celkově byla dokumentace (IGP + HGP) vyhodnocena dle platných předpisů a norem a stala se podkladem pro projekt obnovy hospodářského dvora zámku Zákupy.

profil geolog spádování zámek zákupy

soubor PDF pro tisk, geologie Petera: SZ-Zakupy-stabilizace-vodniho-rezimu-rok-2020

Comments are closed.