inženýrsko-geologický a geofyzikální průzkum (2019)

Autor příspěvku: J. Petera, 03/2020

Objednatel průzkumů: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., Haškova 1714/3, Hradec Králové 500 02

Lokalizace a základní charakteristika řešené lokality:

mapa - lokalita geologického průzkumu při silnici II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč, ing. Jiří Petera, geolog, Hradec Králové

Řešené území je situováno ve svahu, na jehož vrcholu je zřícenina strážního hradu Lanšperk. Silnice II/360 vede blízko paty tohoto svahu, cca 10 – 20 výškových metrů nad řekou. Trasa silnice vede střídavě lesním komplexem a mezi plochami zemědělské půdy. Mezi silnicí a řekou je elektrifikovaná železniční trať. V místech terénních odřezů jsou patrné skalní výchozy. Silnice je v některých úsecích porušena trhlinami, jejichž příčinou je plíživé sesouvání podmáčeného násypového tělesa po strmě sklonitém podloží. Celkově je současný stav uvedeného úseku silnice označen jejím správcem (SÚS Pardubického kraje) jako velmi rizikový.

Úkol geologických průzkumných prací:
• Zjištění příčin a rozsahu poruch v silniční komunikaci
• Zjištění současné skladby konstrukce vozovky a jejího podloží vč. povrchu pevného skalního podkladu
• Definování vodního režimu podloží.

Metodika a výstup geologických průzkumných prací:
• Geofyzikální průzkum (v subdodávce G Impuls s.r.o. Praha)
• Inženýrskogeologický průzkum v podobě: vrtná sondáž, laboratorní rozbory, analýza vrstev ve vybraných příčných profilech, celkové zhodnocení geologického podloží silnice včetně vymezení geotechnicky rizikových úseků.

Termín dokončení GP: 10/2019

Řešitelé: Mgr.David Vraný, Ing. Jiří Petera

Comments are closed.