Autor příspěvku: J. Petera, 01/2021

Termín provedení IGP: podzim 2020

Úkol inženýrskogeologického průzkumu (IGP):

Úkolem geologických prací byl inženýrskogeologický průzkum (IGP) podloží silnice I/16 v úseku km 108,760 – 108,810 za účelem zjištění příčin vzniklé poruchy silničního tělesa. Porucha se projevuje v úseku, kde je silnice vedena v násypu, a to poklesem vozovky v řádu vyšších cm a podélnou trhlinou v délce téměř 40m, místy rozestoupenou v řádu jednotek cm. Porucha je markantní hlavně v pravém jízdním pruhu vozovky, kde již bylo dříve učiněno několik ne zcela úspěšných pokusů o opravu.

lokalizace-sobotka-zlom-silnice-geolog-hradec-kralove

mapka s lokalizací místa

Metodika IGP:

Geologické práce sestávaly z prohlídky silnice a blízkého okolí, ze sestavení sondážného a vzorkovacího plánu, z provedení 1 jádrového vrtu do hl. 8,5m, odběru vzorků zemin z tělesa násypu, měření rázového modulu na 5 místech násypu v blízkosti poruchy a z kompletrního vyhodnocení IGP podle platných předpisů a norem.

Fotografie lokality pořízení při podobné prohlídce jsou na souboru obrázků níže v dokumentru.

Závěr:

Výsledný geologický profil (viz obrázek) vedený příčně přes násyp v místě poruchy silnice objasnil složení podložních vrstev a příčinu poruchy.

fotodokumentace - porušení statiky silnice a geolog řešení - Sobotka

profil inženýrský výkres porucha silnice sobotka

soubor PDF ke stažení a pro tisk: I-16 Sobotka-porusena-silnice-rok-2020

Comments are closed.