Lokalizace: V blízkosti vrcholu Černé hory v Krkonoších, u horní stanice lanovky Janské Lázně – Černá hora. Majitel rozsáhlého lyžařského areálu uvažoval se zlepšením kvality lyžování na jižním úbočí Černé hory vybudováním systému zasněžování sjezdových tratí technickým sněhem. Součástí zasněžovacího systému bylo zajištění dostatečné zásoby užitkové vody, zde v podobě nové železobetonové retenční nádrže pro zachycení cca 9000 m3 vody ve vrcholové poloze.

Řešený problém: Na podzim roku 2007 byly provedeny geologické průzkumné práce pro zjištění základových poměrů pro staticky náročnou stavbu v klimaticky drsných horských podmínkách. Dále bylo provedeno posouzení hydrogeologických rizik pro stavbu situovanou v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů (termálních pramenů Janské Lázně). Sondážní práce byly prováděny v horninovém prostředí tvořeném metamorfity Krkonošsko-jizerského krystalinika, v jeho zvětralinách a v povrchových navážkách. Při sondáži byly bedlivě sledovány průsaky mělké podzemní vody pro návrh drenážního systému.

V průběhu stavby v roce 2011 jsme prováděli inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický dozor, zejména v červnu při maximálním stavebním odkryvu v základové jámě.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (r. 2007)

  • Inženýrský geologický, geotechnický a hydrogeologický dozor na stavbě (r. 2011).

Spolupracující firmy: Vodní zdroje Chrudim s.r.o., KT Stav s.r.o. Svoboda n.Úpou

Fotodokumentace:

situace retenční nádrže na mapě

Situování retenční nádrže Černá hora ve vztahu k ochranným pásmům PLZ
(dle SMUTEK at. al., 2003)

 

 

pohled z lanovky na místo, kde bude retenční nádrž na Černé hoře

Pohled na budoucí staveniště retenční nádrže z lanovky (18.10.2007)

 

geologická dokumentace v bagrované sondážní jámě

Sondážní práce kráčejícím bagrem Kaiser (10/2007), geologická dokumentace ve výkopu

 

geologická dokumentace pro podloží retenční nádrže na Černé hoře

Výřezy ze zpracované geologické dokumentace bagrovaných sond (10/2007)

 

geologický profil pro založení nádrže na Černé hoře

Grafická interpretace pro doporučení založení retenční nádrže (12/2007)

 

FOTOGRAFIE Z GEOLOGICKÝCH DOZORŮ NA STAVBĚ Z ROKU 2011:

zakládání stavby retenční nádrže na Černé hoře

Začátek těžení základové jámy (06/2011)

 

úprava základové spáry, retenční nádrž na Černé hoře v Krkonoších

Stavební práce na úpravě základové spáry (06/2011)

 

retenční nádrž Černá hora, dokončneí základové spáry

Dokončená úprava základové spáry (06/2011)

 

stavební práce na základové desce, Černá hora, nádrž

Stavební práce na základové desce retenční nádrže (08/2011)

 

retenční nádrž u horní stanice lanovky na Černé hoře v Krkonoších

Hotová retenční nádrž, a pohled na retenční nádrž v kontextu s horní stanicí lanovky

 

Pozitiva:

  • Využití dobré znalosti území ze zkušeností autorů GP z četných předchozích geologických prací.

  • Provedení víceoborového geologického průzkumu jako komplexního podkladu pro projekt stavby

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (MEGA Plus s.r.o. Janské Lázně) a se zhotovitelem stavby (KT Stav s.r.o. Svoboda nad Úpou).

Celý příspěvek ve formátu PDF ke stažení, včetně fotografií

Comments are closed.