Služby

petera-jiri-geologie
kontakt-geologie-aktivni
geologie-kde-nas-najdete-aktivni
sluzby-geologie-aktivni


geologické služby - technická dokumentace profilu

sesuvy svahů - služby geologa

geotechnika - stavební geologie

dozor - odborné práce geologa


Sondy vrtané:

vrtane-sondy-JIP
sonda vrtaná v zimě, geologické služby Petera

Sondy bagrované:

bagrovaná sonda ve svahu, Petera Hradec Králové

geologická bagrovaná sonda

Sonda ručně vrtaná:

ručně vrtaná geologická sonda

Sonda kopaná:

Sonda geologická kopaná, geolog Jiří Petera JIP

1, Geologické průzkumné práce

 • Inženýrskogeologický průzkum
  • Zjištění základových poměrů a geotechnických podmínek pro zemní práce pro bytovou výstavbu, komerční stavby, technickou a občanskou vybavenost měst a obcí, průmyslové stavby, podzemní inženýrské sítě, silniční komunikace, vodní nádrže, atd.
  • Metodika : zpracování archivních dat, sondážní práce, geodetické zaměření sondážních děl, laboratorní rozbory zemin, hornin a podzemní vody, grafické zpracování geologických poměrů – mapy, řezy a vyhodnocení geologických poměrů podle platných norem a předpisů vč.geotechnických doporučení
 • Hydrogeologický průzkum
  • Zjištěný podrobných údajů o podzemní vodě, jejím výskytu, režimu proudění, kolísání, chemismu a agresivním působení na podzemní části staveb
  • Metodika : sondážní práce, čerpací a stoupací zkoušky, zasakovací zkoušky, laboratorní rozbory, monitoring podzemních vod, vyhodnocení
  • Většinou v rozsahu doplňujícím inženýrskogeologický průzkum
 • Radonový průzkum
  • Stanovení rizika pronikání radonu z podloží do budov
 • Pedologický průzkum
  • Zjištění tloušťky humózní vrstvy a návrh skrývky ornice
  • Metodika : kopané a zarážené sondy, stanovení množství půdní organické hmoty pomocí laboratorních rozborů
 • Další průzkumy
  • Průzkum znečištění geologického prostředí
  • Komplexní posuzování svahů a opěrných konstrukcí v různých podmínkách a kombinacích (ve spolupráci s inženýrem pro statiku a dynamiku staveb)
  • Průzkumy v historických částech měst a obcí (ve spolupráci s archeologickým oddělením Muzea východních Čech Hradec Králové)
  • Průzkumy pro rekonstrukce komunikací (ve spolupráci s inženýrem pro dopravní stavby)
  • Orientační průzkumy pro vrty pro tepelná čerpadla

 

2, Sesuvy svahů a skalní řícení

 • Vyšetření stability svahů
 • Stabilitní analýzy strmých skalních stěn
 • Návrhy a projekty stabilizačních opatření
 • Řešení havarijních situací při vzniku sesuvů nebo skalních říceních

3, Geotechnika

 • Podrobná geotechnická doporučení pro zakládání a zemní práce
 • Konzultace ke geotechnickým problémům staveb

4, Projekty a dozory zemních prací

 • Projekty násypových těles a zemních hrází
 • Návrhy úpravy podloží a základové spáry
 • Zpracování technologických předpisů pro budování zemních těles
 • Přejímky základové spáry staveb
 • Vyšetření geotechnického stavu podloží a zemních těles silničních komunikací
 • <Laboratorní rozbory vzorků základové půdy a násypových materiálů
 • Řešení havarijních situací při zakládání budov a zemních pracích

Sondážní práce podle potřebné hloubky a přístupnosti lokality zajišťujeme formou:

 • vrtaných sond
 • bagrovaných sond
 • vrtaných sond přenosnou soupravou
 • sond ručně vrtaných
 • sond kopaných

(viz prokliknutelné náhledy vlevo)

Comments are closed.