Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje

Dne 14.dubna 2010 v časných ranních hodinách došlo na silnici II/309 v Orlických horách u obce Kounov ke skalnímu sesuvu, který částečně zahradil komunikaci (viz obr.1 a 2)). Silnice je zde značně frekventovaná, takže bylo velké štěstí, že v souvislosti se sesuvem nedošlo k autohaváriím, zraněním a škodám. Silnice byla uzavřena, základní bezpečnostní úkony zajistil správce silniční komunikace (SÚS KHK) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.

Délka úseku svahu porušeného sesuvem podél silnice dosahovala cca 30 m, celková délka strmého svahu s porušenou stabilitou činila cca 90 m. Výška svahu v porušeném úseku byla 8 – 12 m. Aktuální objem sesutých horninových hmot byl odhadnut na 300 m3.

Správce komunikace požádal naši firmu o řešení situace. Neprodleně byla zajištěna geologická dokumentace (viz obr. 3, 4 a 5), byl popsán stav a příčiny vzniku skalního sesuvu.

Přírodně-geologické poměry lokality:
Horninové prostředí v prostoru sesuvu je tvořeno metamorfovanými horninami – fylity, rozvolněnými složitým systémem puklin a trhlin, převážně tektonického původu. Nadloží fylitů je tvořeno kamenito-hlinitou zvětralinou o proměnlivé mocnosti 0,5 – 2 m. V blízkém okolí v mírném zalesněném svahu nad sesuvem je rozsáhlé území pro infiltraci srážkové vody, která se zjevuje velmi nepravidelně v podobě slabých průsaků v patě skalního svahu.

Příčiny vzniku sesuvu:

   • strmý sklon svahu
   • silné porušení skalního masivu tektonickými zlomy několika směrů, s rozhodujícím podílem směrů v odlučných plochách vertikálních a subvertikálních
   • možné dřívější deformace skalního svahu projevené rozevřením některých trhlin (pravděpodobně vzniklé při předchozích pracích na terénním odřezu při rekonstrukci silnice v 90.letech minulého století)
   • zatékání srážkové vody (zvláště výrazné po srážkově bohaté zimě)
   • mrazové klínování v trhlinách
   • prorůstání kořenového systému vzrostlých stromů do trhlin
  • možný vývratový účinek vzrostlých stromů ve vrcholové části svahu (odřezu).

Dlouhodobě nestabilní stav skalního svahu byl do podoby sesuvu patrně iniciován otřesem od těžké nákladní dopravy na silniční komunikaci nebo zvýšeným tlakovým účinkem prosakující vody po srážkově bohaté zimě.

Na základě geologických zjištění a analýzy problému byl podrobně stanoven postup prací směřujících k likvidaci sesuvu. Pro stavební práce na likvidaci sesuvu byla zpracována projektová dokumentace schválená spec. stavebním úřadem v Dobrušce.

Správce komunikace vybral zhotovitele stavebních prací (firmu Mados MT s.r.o.) a neprodleně bylo započato s likvidací sesuvu. Kromě zabezpečovacích prací na silniční komunikaci bylo hlavně provedeno postupné odbourání sesuté části skalního masivu o objemu cca 300 m3. Odbourání bylo provedeno mobilním rypadlem JCB, včetně dolamování s použitím příklepového nástavce. Dále bylo odbouráno cca 300 m3 potenciálně nestabilních částí skalního masivu a svah byl podle návrhu v PD stupňovitě vysvahován do bezpečného sklonu svahu cca 45° (viz obr. 6). Následně byla likvidována dřevní hmota z popadaných a pokácených stromů.

V rámci inženýrskogeologického dozoru byl průběh prací na likvidaci sesuvu průběžně dokumentován a modifikován (viz obr. 7).

Cílem likvidace sesuvu bylo odstranění havarijního stavu na silniční komunikaci II/309 a provedení terénních úprav skalního svahu do podoby, při které nehrozí akutní nebezpečí uvolnění nestabilních částí horninového masivu. Tohoto stavu bylo dosaženo zhruba po 3 týdnech stavebních prací (7.5.2010), čímž byla ukončena 1.fáze stabilizace svahu (viz obr. 8).

V roce 2011 se počítá s provedením 2.fáze, tzn. definitivní statickou stabilizací skalního svahu. Jejím principem je zpevnění paty svahu souvislou gabionovou zdí, plošná montáž ocelových záchytných sítí na povrchu svahu a provedení nového systému odvodnění. Pro 2.fázi zpracovala naše firma projektovou dokumentaci, která se v současné době (01/2011) upřesňuje podle aktuálních podmínek v místě.

Comments are closed.