Lokalizace: Klosova vyhlídka je turistická zajímavost vzdálená cca 600 m SSV od historického centra města Nové Město Nad Metují. Hlavním objektem je štíhlý opukový skalní pilíř výšky cca 10 m, který vystupuje ze širšího skalního defilé situovaného v horní části strmého svahu, nad výrazným meandrem řeky, na jejím pravém břehu. Celková výška strmého svahu nad řekou je cca 40 – 45 m.

Řešený problém: Statická stabilizace vyčleněného skalního pilíře odděleného od souvislého masivu skalním oknem. Štíhlý pilíř byl tektonickou predisposicí a atmosférickým zvětráváním rozvolněn a po statické stránce „rozdroben“ do bizarních mnohostěnů, desek a šupin. Pata byla destabilizována výrazným převisem. Celkově byl dokumentován vysoký stupeň nestability. Stabilizace spočívala v kombinaci homogenizace skalního objektu injektáží, ve vyztužení korpusu pilíře 2 železobetonovými objímkami a v přikotvení zpevněného objektu horninovými kotvami ke skalní stěně. Na vrcholu byla obnovena turistická vyhlídka se zabezpečenou plošinou.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologický průzkum (r. 2011)

  • Projekt stabilizace (r. 2011)

  • Autorský dozor při realizaci (r. 2011 – 2012)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové, Geodézie Náchod s.r.o.

Fotodokumentace:

Nové Město nad Metují - Klosova vyhlídka - stabilizace skalního pilíře

Celkový pohled před stabilizací – vymezení řešeného území

Klosova vyhlídka - geotechnický řez - řešení stabilizace

Schema stabilizace skalního pilíře v řezu

 

Nové Město nad Metují - stabilizace Klosovy vyhlídky na skalním pilíři

Srovnávací foto skalního pilíře před a po stabilizaci

 

Stabilizace skalního pilíře - pohledy

Stabilizace pilíře těsně před dokončením – čelní pohled, a před dokončením – pohled od východu

 

detaily horninové kotvy a železobetonové objímky

Detail zhlaví horninové kotvy u skalního okna, a kotvená vodorovná žb objímka

 

Pozitiva:

  • Stabilizačním řešením se podařilo udržet původní tvarosloví skalního pilíře, který je tradiční turistickou zajímavostí města.

  • Technologicky komplikovaná stabilizace byla kvalitně zvládnuta zhotovitelem (Rocknet s.r.o. Chomutov).

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (Město Nové Město n.Met.).

Pro tisk ve formátu PDF ke stažení

Comments are closed.