Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro lokalitu

Lokalizace
Území leží nedaleko Štikova, tj. části města Nová Paka, cca 100 m severně od autokrosového závodiątě. Sesuv nastal ve strmé rokli mezi lesní cestou a závodištěm. Povrch terénu je generelně sklonitý k jihu. Územní vztahy jsou patrné z přehledné situace.

Popis problému
Po masivním tání sněhové pokrývky doąlo na jaře (přelom březen – duben) roku 2006 k sesuvu půdy, který narušil stabilitu lesní cesty s nezpevněným povrchem v blízkosti prameniště Elixír života. Sesuv strhl do rokle část cesty a daląí zemní hmoty uložené ve svahu (charakteru písčité hlíny a různorodé navážky). Lesní cesta sloužící jako obslužná komunikace se stala neprůjezdnou a byla uzavřena. Odlučnou plochou bylo rozhranní mezi kvartérními sedimenty a podložními horninami v podobě pískovců a slepenců. Převlhčení způsobilo fatální pokles smykové pevnosti a rychlý (řítivý) pohyb zemních hmot po strmě sklonitém horninovém podloží.

Objemy
Komunální odpad: ~15 m3 (z toho ~50 % sklo)
Sesuté zeminy: ~250 m3

Podrobný inženýrskogeologický průzkum (IGP)
Dne 20. – 21. 7. 2006 byly provedeny 2 strojně vrtané sondy (viz sondáž) do hloubky 5,0 m. Vrtané sondy byly vyhloubeny mobilní vrtnou soupravou CEDIMA, jádrovým vrtáním na sucho, s průměry vrtného nástroje od 220 do 112 mm. Vrty byly ukončeny ve skalním podloží. Dále bylo v rámci průzkumných prací provedeno mapování geofenoménů a geodetické zaměření.

2 základní body technické stabilizace:
a) Zpevnění odlučné hrany sesuvu v prostoru lesní cesty
b) Trvale funkční odvodnění prameniątě s převedením vody přes sesuv do nižší části vodoteče

Jedním z výstupů IGP bylo navržení turistické informační tabule, kde jsou popsány hlavní příčiny vzniku sesuvu. Geneze sesuvu je znázorněna na schematických geologických profilech.

Comments are closed.