Hradec Králové – Velké náměstí – inženýrskogeologický průzkum

(listopad 2010)

Lokalizace:
Zájmová lokalita leží v historickém středu města Hradce Králové a zahrnuje Velké náměstí a přilehlé ulice V Kopečku, Rokitanského, Franušova a Karla Tomana.

Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace:

 Velké náměstí Hradec Králové - situační plán, geolog Jiří Petera

Stavební záměr:

V rámci integrovaného plánu rozvoje města byla navržena Revitalizace Velkého náměstí (viz vizualizace). Jedná se o předláždění povrchů v celém prostoru, před bývalou radnicí vznikne nová kašna, předpokládá se rekonstrukce podzemní TS a dále dojde k výsadbě nových stromů. Páteřní silniční komunikace je navržena po severní straně náměstí (ve směru SZ – V) a bude spojovat obě bývalé městské brány. Zpracovatelem dokumentace pro územní řízení je ARN studio s. r. o. Hradec Králové, odpovědným projektantem Ing. arch. Jiří Krejčík.

 vizualizace záměru Velké náměstí Hradec Králové, IGP Jiří Petera, geolog

Úkol průzkumu:

  • zhodnocení archivních geologických a archeologických údajů

  • geotechnické zhodnocení podloží silniční komunikace a zpevněných ploch

  • geotechnická doporučení pro založení kašny a podzemní TS

Terénní práce, fotodokumentace:

Veškeré práce na lokalitě probíhali v součinnosti s archeology. Bylo provedeno 14 kopaných archeologických sond.

geologický průzkum - sondy a vrty, Hradec Králové, geolog J. Petera

Některé z těchto sond byly následně geology prohloubeny ručním vrtem. Vrty a sondy byly prováděny do hloubky až 7,2 m.

 

geolog průzkum inženýr Jiří Petera, Hradec Králové, Velké náměstí

Grafické zpracování stávající konstrukce komunikace.

geolog profil Velké náměstí Hradec Králové, ing. Jiří Petera

Vyhodnocení prací formou geologického profilu.

Závěr, geotechnická doporučení:

Na základě provedeného průzkumu byl na Velkém náměstí pod jednotlivými zájmovými objekty (nově navržená kašna, podzemní TS, stávající kašna a v okolí Mariánského sloupu) rozkryt sled geologických vrstev, určeny jejich geomechanické parametry a geotechnické vlastnosti, byly označeny vhodné základové půdy a byl doporučen způsob zakládání.

Bylo zjištěno, že podloží silničních komunikací z hlediska vhodnosti zemin dle ČSN 73 6133 bude na většině zájmového území vhodné až podmínečně vhodné.

 Zpracoval: Heteš, 01/2014

soubor PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.