PŘELOUČ – HALA KIEKERT – INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM (IGP)

Lokalizace:

Areál firmy Kiekert se nachází na východním okraji Přelouče mezi ulicemi Jaselská a Pardubická.

Řešený problém: V průmyslovém areálu byla určena k rekonstrukci jedna z výrobních hal. Hlavním úkolem IGP bylo zjištění skladby stávající podlahy a podpodlahových konstrukcí pro statický výpočet nové podlahy na změněné zatížení. Dále bylo v rámci IGP ověřováno podloží pozemních komunikací ve 2 místech se záměrem vybudování nových parkovišť.

 Objednatel IGP: Společnost HOCHTIEF CZ, a. s.

 Činnost JIP:

  • Geologické průzkumné práce při nepřerušeném provozu ve výrobním areálu

  • Vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu vč. geotechnických doporučení pro navrhovanou výstavbu

 Fotodokumentace:

 geolog Petera - vrtné práce v hale Kiekert

Vrtné práce v hale provedené v kooperaci s firmou Boros s. r. o. (10/2012)
geolog Petera Jiří - průmyslová hala Kiekert -průzkum

Fotodokumentace vrtného výnosu / Detail konstrukce betonové podlahy v jádrovém vývrtu

práce v hale Kiekert - řez - geolog Jiří Petera

Interpretace geologických poměrů stavební lokality zkonstruováním schematického geologického profilu I – I´

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byly objasněny geologické poměry v podloží podlahy výrobní haly a v podloží 2 parkovišť pomocí tří průzkumných vrtů, laboratorních rozborů zemin a zkoušek pevnosti v tlaku betonových válečkových vzorků ze stávající podlahy. Bylo zpracováno doporučení pro zpevnění konstrukcí a úpravu podloží stavby.

Zpracoval: J.Heteš, 01/2014
Web design: J.Kuřina, 01/2014

soubor PDF pro tisk ke stažení

Comments are closed.