HOŘICE – ŽIŽKOVA 1021 – PODPODLAHOVÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ HALY

Inženýrskogeologický průzkum a geotechnické posouzení (IGP + GTPo)

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016

 
Lokalizace:

Zájmové území se nachází na mírném jihozápadně orientovaném svahu vrchu Gothard JV od centra města Hořice.

 
Řešený problém:

V současnosti se v několik desítek let staré průmyslové hale vyskytuje betonová podlaha, která se jeví jako nevyhovující, protože obsahuje množství trhlin a prohlubní po vybouraných technologických zařízeních. Uvažuje s renovací v podobě položení nové drátkobetonové podlahy na ponechanou stávající podlahu. Hlavním úkolem IGP bylo zjištění skladby, tloušťky a kvality stávající podlahy a podpodlahových konstrukcí v hale, posouzení geotechnické kvality podloží pod podlahou a posouzení vodního režimu v lokalitě.

 

Objednatel IGP: DELFIN – HK, spol. s r. o.

Činnost JIP:

  • Provedení 4 kopaných sond půdorysu cca 0,8 x 0,7 m, a jejich případné prohloubení až do hloubky 3,2 m, včetně geologické dokumentace

  • Provedení orientačních penetračních zkoušek

  • Technický pasport nedaleké studny

  • Vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu vč. geotechnických doporučení pro navrhovanou stavbu

Fotodokumentace:

geolog Petera - detail konstrukce betonové podlahy  haly

Detail konstrukce  betonové podlahy v  kopané sondě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studie geologických poměrů v podlaží průmyslové haly, geologie Petra Jiří Hradec Králové

Dobře patrná horizontální trhlina pod svrchní betonovou vrstvou

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byly objasněny geologické poměry v podloží podlahy výrobní haly pomocí 4 kopaných sond, orientačních penetračních zkoušek a laboratorních rozborů zemin. Byla zpracována doporučení pro renovaci stávající betonové konstrukce podlahy.

soubor PDF pro stažení a tisk

 

Comments are closed.