PEC POD SNĚŽKOU – RD VEGETÍRNA A PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

 Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení (IGP + HGPo)

Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2019

Lokalizace:

Řešená lokalita je situována na jihovýchodně orientovaném svahu na Malé Pláni v Peci pod Sněžkou.

Stavební záměr:

V zájmové lokalitě je navržena výstavba rodinného domu (dále jen RD) o půdorysu cca 7,4 x 19 m a přístupové komunikace.

 Objednatel IGP+HGPo: Ing. arch. Milan Jirouš, Poniklá

 Činnost JIP:

  • Podrobná prohlídka lokality.

  • Provedení 4 průzkumných bagrovaných sond B-1 až B-4 a jedné mělké sondy VS-5 pro provedení vsakovací zkoušky.

  • Podrobná geologická dokumentace sond.

  • Provedení vsakovací zkoušky metodou jednorázového nálevu.

  • Zaměření polohy sond.

  • Odebrání 4 porušených vzorků zeminy pro rozbor mechanicko-fyzikálních parametrů (MFR).

  • Vyhodnocení průzkumných prací formou závěrečné zprávy včetně 2 schematických profilů a tabulky geomechanických parametrů zastižených geologických vrstev.

Fotodokumentace:

 geolog Petera HK sondy RD Vegetírna

Sondážní práce
 - geolog Petera, RD Vegetírna, Pec pod Sněžkou

Sonda B-1, hloubka 1,9 m

sonda B2, Vegetírna, geolog Jiří Petera

Detail dna sondy B-2, včetně dokumentace

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem a hydrogeologickým posouzením pro akci Pec pod Sněžkou – RD Vegetírna a přístupová komunikace byly v místě stavební lokality objasněny geologické, hydrogeologické a základové poměry.V závěrech průzkumu byla zpracována geotechnická doporučení pro provedení zemních prací, pro zakládání stavby, pro podloží navrhované přístupové komunikace a z hlediska možnosti likvidace srážkových vod vsakem do geologického prostředí.

soubor PDF pro stažení a tisk

Comments are closed.