HRADEC KRÁLOVÉ – SEVERNÍ TERASY – VÝCHODNÍ ČÁST

aktualizace inženýrskogeologického průzkumu

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016

Lokalizace:

Řešená lokalita se nachází v městské památkové rezervaci, v severní až severovýchodní části historického centra Hradce Králové. Jedná se o 370 m dlouhý úsek nacházející se mezi Klicperovým divadlem a divadlem Beseda. Situování lokality v kontextu městské zástavby je zobrazeno na následujícím obrázku.

geologie Petera Hradec Králové lokalita severní terasy

Situování zájmové lokality v  kontextu městské zástavby

 

Objednatel IGP: Technické služby Hradec Králové

Řešený problém:

Zájmové území je tvořeno strmým svahem, který je stabilizován soustavou terasových zdí založených plošným způsobem převážně na recentních antropogenních vrstvách (navážkách). V současné době působí destrukčně na terasový systém především klimatické vlivy ve spojení s malou rezistencí podložních převážně jílovitých zemin (průsaky vody, mrazové cykly, namrzavost a vysychání zemin). Lokálně lze negativní vliv rovněž připsat vývratovému účinku vzrostlých stromů nepravidelně osazených ve svahu. K celkově nestabilnímu chování svahu přispívá i špatný technický stav některých opěrných konstrukcí. Na následujícím obrázku jsou příklady hlavních destabilizujících geofaktorů.

profil severní terasy Hradec Králové, zpracoval geolog Jiří Petera

Charakteristický geologický profil se zákresem geofaktorů

Činnost JIP:

  • Bylo dohodnuto, že aktualizací budou vytipována problematická místa, zejména s progresivně se vyvíjejícími poruchami (trhlinami, prasklinami, propady, nadměrnými deformacemi, vývěry vody apod.) a z výsledků aktualizace bude proveden soupis objektů doporučených k opravě.

  • Byla provedena podrobná prohlídka lokality, následně byly porovnávány fotografie z roku 2011 a 2012 se současným stavem a na 2 místech byly porovnány výsledky měření trhlin ve zdivu.

Závěr:

Provedenou aktualizací inženýrskogeologického průzkumu bylo vytipováno celkem 15 problematických míst (PM-1 až PM-15). Pro všechna vytipovaná problematická místa byla vytvořena tabulka faktoriální analýzy, ze které vyplývá intenzita narušení místa jednotlivými geofaktory. Dále bylo zhodnoceno aktuální nebezpečí pro občany.

Předpokládá se, že na základě předložených dat objednatel sestaví pořadí nejnutnějších oprav.

 soubor PDF pro tisk ke stažení

 

Comments are closed.