komplexní geologický průzkum

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR provedla naše firma komplexní geologický průzkum pro navrhovanou rekonstrukci mimořádně frekventované městské křižovatky zv. „Mileta“ na silnici I/31 (Sokolská ul. – Hradecká ul., v blízkosti Fakultní nemocnice) v Hradci Králové.

Stavbou bude realizováno zcela nové dopravní řešení uvedeného prostoru do podoby 2 okružních křižovatek s mimoúrovňovým křížením – podjezdem I/31 a několika mimoúrovněmi pro křížení pěší a cyklistické dopravy.

Pro projekt stavby bylo nutné na ploše cca 250 x 300 m zjistit sled geologických vrstev, určit geomechanické parametry základové půdy, zjistit úroveň hladiny podzemní vody a posoudit její celkový vliv na navrhovanou stavbu. Dále bylo nutné definovat základové poměry pro navrženou stavbu a popsat geotechnické podmínky pro provedení zemních prací. Součástí úkolu bylo rovněž stanovení podmínek pro snižování hladiny podzemní vody stavebním čerpáním.

Vlastní lokalita leží v rovinném terénu široké údolní nivy řek Labe a Orlice, v blízkosti jejich soutoku. Nivní charakter lokality, dříve periodicky zaplavované v plošně rozsáhlé inundaci, byl potvrzen souvislým výskytem svrchní vrstvy jemnozrnných povodňových uloženin, tzv. aluviálního náplavu. Pod ní byl ověřen průběh fosilního říčního ramene holocénní Orlice, vyplněného neúnosnými náplavy s příměsí organogenní povahy. Dominantní vrstvu kvartérního pokryvu v místě tvoří fluviální štěrkopísky nivního terasového stupně, jejichž maximální mocnost dosahuje až 11 m. Štěrkopísky jsou souvisle zvodnělé mělkou podzemní vodou poříčního charakteru. Průměrná hladina podzemní vody byla, podle lokální konfigurace terénu, zjištěna v hl. cca 2 – 4 m pod ter. Kompaktní a homogenní podloží kvartérních uloženin je tvořeno svrchnokřídovými slínovci, bez známek tektonického porušení.

Geologické, hydrogeologické a geotechnické poměry byly v rámci průzkumu ověřeny 11 nově provedenými vrty, kterými byly doplněny dřívější informace získané z cca 30 archivních geologických vrtů.

Geotechnická kvalita základových půd byla in situ ověřena penetračními sondami a dále laboratorními rozbory.

Vydatnost kvartérní zvodně a hodnocení jejího vlivu na navrhovanou stavbu bylo testováno na 4 hydrogeologických vrtech hydrodynamickými (čerpacími a stoupacími) zkouškami.

Grafická interpretace výsledků geologického průzkumu byla provedena do podoby 7 podélných a příčných řezů stavební lokalitou (viz ukázka na obrázku).

Díky optimálnímu nasazení kapacit se rozsáhlý geologický průzkum podařilo zvládnout a výsledky odevzdat objednateli za 2 měsíce (04 – 06 / 2009) od zahájení prací.

V současné době probíhá střednědobý monitoring hladin podzemní vody v hydrogeologických vrtech pro stanovení rozsahu kolísání HPV.

Comments are closed.