Objednatel: Havlovice u Úpice

Na levém břehu řeky Úpy, naproti mostu, je v obci Havlovice skalní stěna, jejíž části byly nestabilní a hrozily častým kamenitým opadem. Existovala rovněž obava, zda se nestabilní chování netýká větších horninových bloků a zda nehrozí nebezpečí pro provoz na níže ležící silniční komunikaci.

Na objednávku obce Havlovice zpracovala naše firma v roce 2007 geologický průzkum skalní stěny a navrhla rámcové řešení stabilizace.

Výsledky geologického průzkumu bylo možné stručně shrnout takto :

  • Skalní svah v řešeném úseku má cca 60 m délky, 15 – 20 m výšky a sklon 60 – 75° (lokálně i více než 80°).
  • Skalní stěna je převážně tvořena červenohnědými pískovci a laminovitě odlučnými prachovci, které představují cca 260 mil.let staré permokarbonské sedimenty (trutnovské souvrství – svrchní část) usazené v podkrkonošské pánvi. Pískovec je deskovitě až lavicovitě odlučný. Ve stěně jsou dobře patrná pásma pískovců světlejšího odstínu, která jsou odolnější vůči zvětrávání. Pod těmito pásmy se obvykle nachází načervenalý pískovec až laminovitě odlučný prachovec, který je méně odolný vůči zvětrávání. Právě díky tomuto střídání pískovců a prachovců ve stěně dochází k vytváření drobných převisů. Skalní stěna je dále narušena sítí střižných trhlin a puklin. Většinou jsou pukliny neprůběžné a sevřené, ale v několika místech jsou průběžné a více erozně otevřené, ukloněné v úhlu 65 – 70° zhruba k S.
  • Pata stěny je do výšky 2 až 2,5 m přirozeným způsobem stabilizována mohutnými lavicemi navětralého pískovce o mocnosti 60 až 120 cm.
  • Ve skalní stěně nebyly dokumentovány žádné průsaky vody.
  • Skalní stěna se jako celek jeví stabilní, je však náchylná k opadům uvolněných kamenů pískovce a prachovce, zvláště v místech s převisy a střižnými průběžnými puklinami.
  • V závěrech průzkumu bylo doporučeno vykácet dřeviny, jejichž kořenový systém rozvolňuje horninový masiv a urychluje zvětrávání. Dále bylo doporučeno odbourat větší nestabilní bloky a zajistit očištěný a upravený povrch skalní stěny kotvenou záchytnou sítí.

Na průzkumné práce navázal projekt stabilizace (autor Ing.H.Stiehl, Trutnov), bylo získáno stavební povolení a po soustředění finančních prostředsků byla provedena stabilizace skalní stěny.

Stabilizační práce provedla v jarních měsících r.2009 odborná stavební firma Chládek a Tintěra a.s. Pardubice. Naše firma společně s projektantem zajišťovala autorský dozor.

Stabilizační práce byly po velmi kvalitním provedení dokončeny v květnu 2009.

V současné době je skalní stěna plně stabilizovaná, v okrajových partiích se plynule zapojuje do okolní zeleně. Mimo jiné se jedná o zajímavou dominantu obce a orientační bod před vjezdem do vyhlášeného sportovního areálu.

Comments are closed.