Lokalizace: Kostel Sv.Anny je jedním ze známé skupiny Dientzenhoferovských kostelů na Broumovsku. Byl postaven v 1.polovině 18.století a je typickým představitelem vesnické církevní stavby vrcholného baroka. Kostel je jednolodní stavba s věží. Orientace hlavní osy je V-Z, oltář je na západní straně. Celkové půdorysné rozměry stavby jsou cca 46 x 24 m.

V současné době jsou na stavbě zjevné poruchy, způsobené především zatékáním vody do netěsného střešního pláště a v důsledku celkově nefunkčního odvodnění. Poruchy ve spodní části stavby nabývají postupně charakteru havárie, jelikož zvláště ze severní obvodové zdi kostela se uvolňují části nosné konstrukce.

Řešený problém: Analýza poruch spodní části stavby, ve fázi rešerše archivních geologických a stavebně-technických dat, prohlídky exteriéru a interiéru kostela a zpracování přípravné dokumentace pro podrobný průzkum a projekt sanace poruch.

Činnost JIP: Inženýrskogeologické posouzení vlivu podloží na poruchy stavby (r. 2013)

Spolupracující firmy: BP studio, Ing.arch. Bohumír Prokop

Fotodokumentace:

Celkový pohled na kostel Sv. Anny ve Vižňově z východu

Celkový pohled na kostel Sv. Anny z východu

Celkový pohled z jihu - kostel ve Vižňově

Celkový pohled z jihu

Rozpadlé soklové zdivo v SZ-zdi kostela

Rozpadlé soklové zdivo v SZ-zdi kostela

Zamokření podlahy a stěn v interiéru kostela

Zamokření podlahy a stěn v interiéru kostela

Kostel sv. Anny ve Vižňově, poruchy ve spodní části, geologický geotechnický řez

Dokumentační a analytická schemata, poruchy ve spodní části, geologický a geotechnický řez

Fotodokumentace vybraných poruch stavby - kostel sv. Anny ve Vižňově

Pozitiva:

  • Podařilo se uceleným způsobem zdokumentovat poruchy a zjistit hlavní příčiny téměř havarijního stavu některých částí stavby.
  • Byl stanoven další postup v průzkumné a projektové přípravě sanace a oprav.

Negativa:

  • Bohužel se nepodařilo přesvědčit investora (Římskokatolickou farnost Broumov) o nutnosti uvedeného postupu prací.
  • Z důvodu vzájemného nepochopení byla práce na úkolu z naší strany ukončena.

Celý příspěvek pro tisk včetně fotografií ke stažení ve formátu PDF

Comments are closed.