ČEPERKA – LOŽISKO ŠTĚRKOPÍSKU
(Pedologický průzkum – PP – 2017)

Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018
ke stažení pro tisk ve formátu PDF

 
Lokalizace:

Zájmová lokalita se nachází mezi Starými Ždánicemi a Stéblovou, jihozápadně od Hradce Králové, na rozsáhlé nadnivní terasové plošině, která vznikla jako důsledek erozně-akumulační fluviální činnosti v mladším pleistocénu. Terén je v rámci zájmového území rovinný, s nadmořskou výškou terénu okolo 225 m n. m.

Řešený problém:

Úkolem pedologického průzkumu bylo zjištění půdních poměrů v zájmové lokalitě a určení návrhu skrývky půdních humózních horizontů.

Objednatel: IGP: Ing. Petr Moravčík, Horova 824/17, 500 02 Hradec Králové

Činnost JIP:

  • Pedologické průzkumné práce (vytýčení a provedení mělkých zarážených pedosond a jejich dokumentace)

  • Vyhodnocení průzkumu z hlediska zhodnocení mocnosti humózních horizontů, plán a návrh skrývky

Fotodokumentace:

geologie Petera - terénní práce Čeperka, ložisko štěrkopísku

Terénní práce na lokalitě (08/2017)

 

ložisko štěrkopísku Čeperka, pedosonda P9, geolog Petera

Fotodokumentace pedosondy P9

 

geologie Petera - detail pedossondy Čeperka, štěrkopísek

Detail, dobře patrný přechod humózní vrstvy v půdotvorný substrát

Závěr:

Provedeným pedologickým průzkumem byla v zájmové lokalitě humózní vrstva rozdělena do 2 horizontů: na svrchní humózní vrstvu a hlouběji uloženou slabě humózní vrstvu. U obou vrstev byla určena průměrná mocnost.

Comments are closed.