DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

inženýrskogeologický průzkum (IGP), pedologický průzkum (PedP)

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016

Lokalizace:

Zájmové území se rozprostírá východně od centra Dvora Králové nad Labem mezi místními částmi Žižkov a Zboží, na ploše cca 12 ha.

 
Řešený problém:

V lokalitě se předpokládá výstavba průmyslových hal, administrativní budovy,  dopravní infrastruktury a inženýrských sítí. Příprava území pro tento účel předpokládá rozsáhlé terénní úpravy v podobě vytvoření nivelační pracovní roviny s velkoobjemovým odtěžováním, přesunem a zpětným ukládáním zemních a horninových hmot.

 
Objednatel IGP: Město Dvůr Králové nad Labem

 

Činnost JIP:

  • Geologické průzkumné práce (vrtné sondážní práce, mělké pedologické sondy, geologická dokumentace, odběr vzorků pro laboratorní rozbory, vsakovací zkoušky ad.)

  • Vyhodnocení průzkumů vč. geotechnických doporučení pro navrhovanou výstavbu

 Fotodokumentace:
geolog Petera průzkum,  vrtná  souprava URB ZIL

Vrtné práce prováděné vrtnou soupravou URB na kolovém podvozku ZIL,
Pavel Polák, Vlastibořice-Jivina (06/2016)

Fotodokumentace vrtného výnosu Zboží, Dvůr Králové nad Labem, geolog Jiří Petera HK

Fotodokumentace vrtného výnosu V-1

geolog Petera jiří, profil lokalita Zboží - Dvůr Králové

Výřez ze schematického geologického profilu I-I´

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým a pedologickým průzkumem byly objasněny geologické poměry, geotechnické a základové poměry v místě stavební lokality pomocí 10 průzkumných vrtů, 4 pedologických sond, 2 vsakovacích zkoušek, laboratorních rozborů zemin a vody. Byl zmapován IG rajon slínovců a IG rajon spraší. V závěrech průzkumů byla zpracována doporučení pro provedení zemních prací, pro zakládání staveb, z hlediska možnosti likvidace srážkových vod zásakem do GP a byla doporučena tloušťka skrývky humózního horizontu.

soubor PDF pro tisk a ke stažení

Comments are closed.