HROŠKA – STABILIZACE SKALNÍ STĚNY

geologické průzkumy, projekt stabilizace (2017), autorský dozor při realizaci (2018)

Autor příspěvku: J. Petera, 12/2018

 Lokalizace a základní charakteristika skalní stěny:

Řešená skalní stěna leží v katastrálním území Hroška [604721], které je součástí obce Bílý Újezd. Řešený úsek skalní stěny je 135 m dlouhý a dosahuje výšky 4 – 9 m. Spodní část stěny je převážně strmá až kolmá, lokálně se vyskytují převisy, v horní části skalní stěna přechází v zatravněný svah. Vymezení prošetřované skalní stěny je na následující přehledné situaci.

ce skalní stěny Hroška - stabilizace

Přehledná situace s vyznačením řešené skalní stěny

Skalní stěna tvořená destičkovitě rozpadavým slínovcem měla povrchově narušenou stabilitu. Docházelo k neustálému opadu úlomků hornin. Nedalo se vyloučit riziko pádu větších horninových kusů na rodinné domy situované v těsné blízkosti.

Projekt stabilizace:

Stabilizace skalní stěny byla provedena podle projektu zpracovaného naší kanceláří v 08/2017 (autoři: Ing. Petera, Ing. Marx a Bc. Heteš DiS.), na základě zjištění z předchozího inženýrskogeologického a stavebnětechnického průzkumu. K dispozici bylo velmi kvalitní 3D geodetické zaměření pořízené společností Geodézie Náchod s.r.o.

Objednatelem přípravných prací byla obec Bílý Újezd, pod níž lokalita Hroška spadá.

Hlavní úlohou projektu bylo řešení stabilizace (sanace) skalní stěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel domů situovaných v těsné blízkosti pod skalní stěnou. Zároveň byla řešena technická ochrana objektů a nemovitostí.

Autorský dozor na stavbě:

Realizaci stabilizace skalní stěny prováděla společnost Vertico s.r.o. Ústí n. L. v období 08–11/2018. Po celou dobu stavby prováděla naše firma pravidelný autorský dozor.

Stabilizace skalní stěny byla provedena podle PD následujícími postupy:

 1. Sanace místa byla zahájena vykácením náletových dřevin a odstraněním vegetace v ploše skalní stěny a do vzdálenosti cca 2 – 3 m od horní hrany skalní stěny, včetně odtěžení travního drnu s humózním krytem a částí zemin nad horní hranou skalní stěny (do vzdálenosti cca 2 – 3 m od horní hrany).

 2. Odtěžení zvětraliny (osypů) při patě skalní stěny.

 3. Zajištění provizorní ochrany objektů (západních průčelí pod skalní stěnou).

 4. Odbourání nestabilních skalních prvků a segmentů, tzn. uvolněných horninových desek a kamenů, bloků hornin a převisů.

 5. Lokální odbourání skalních výchozů při patě stěny za účelem zajištění průchodu.

 6. Důsledné plošné očištění a odtěžení zvětraliny ze skalní stěny.

 7. Vybudování nové kotvené opěrné zdi na horní hraně stěny na pozemku st. č. 55/1.

 8. Provedení montáže ochranné kotvené ocelové dvouzákrutové sítě (s cca 2m přesahem horní hrany, se zatažením sítí až k patě skalní stěny a s doplněním podložkou z PP-matrice s protierozní funkcí.

 9. Odvezení rubaniny a odbourávky ze skalní stěny na zabezpečenou skládku.

Fotodokumentace:

Jako ukázku rozsahu sanačních prací uvádíme srovnávací fotografie stavu před stavbou (na jaře 2017 v rámci IG průzkumu) a na konci stavby (listopad 2018).

ÚSEK 1 A 2 – S PLOŠNOU SANACÍ SKALNÍ STĚNY A NOVOU OPĚRNOU ZDÍ

skalní stěna Hroška - stabilizace úseku 1-2

Před sanací (03/2017) Po sanaci (11/2018)

 ÚSEK 3 – TĚSNĚ ZA DOMEM ČP. 76

úsek 3 - skalní stěna Hroška

Před sanací (06/2017) Po sanaci (11/2018)

ÚSEK 4 – S  PLOŠNOU SANACÍ SKALNÍ STĚNY

geolog Petera - skalní stěna Hroška před sanací, úsek 4

Před sanací (06/2017)

geolog Petera - sanace skalní stěny Hroška 4

Po sanaci (11/2018)

Závěr:

 1. Stabilizaci (sanaci) skalní stěny se podařilo realizovat podle projektu.
 2. V rámci AD byl upřesňován postup prací za účelem finální bezpečné podoby (lokální detailní odlomy, doplňování rastru kotev, upřesňování umístění protierozní rohože apod.).
 3. Stabilizací (sanací) byla odstraněna havarijní situace. Bylo tím naplněno rozhodnutí Stavebního úřadu v souhlasu s ohlášením stavby z 25.08.2017.
 4. Práce byly stavební firmou provedeny ve velmi dobré kvalitě.

 soubor PDF pro tisk ke stažení

 

HROŠKA – STABILIZACE SKALNÍ STĚNY

Comments are closed.