Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci

Lokalizace:
Cyklistická stezka je navržena po levé straně silnice č. I/43 ve směru Králíky – Červená Voda. Jedná se o trasu celkové délky téměř 4 km. Trasa vede nejčastěji v polích, místy po zatravněných pásech a u obce Červená Voda po již zpevněném povrchu. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace.

Úkol průzkumu:
Úkolem průzkumu bylo zjištění geologických a hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě a to zejména z dostupných archivních geologických informací a mapováním geofenoménů v terénu s využitím mělkých zarážených sond. Zjišťován byl geotechnický stav podloží navrhované cyklostezky.

Terénní práce:
Geologické mapování zájmové lokality bylo provedeno v červenci roku 2009. Rovnoměrně po trase byly na pěti místech provedeny mělké (1 m) zarážené sondy. Dále byl v úseku mezi Dolní Orlicí a Červenou Vodou zdokumentován nově vybagrovaný odvodňovací příkop podél silnice (viz snímek 2). Pozornost byla věnována místům,kde lze během roku očekávat zvýšenou vlhkost zemin. V úseku mezi Králíky a Dolní Orlicí jsou na z. až sz. orientovaném svahu nad silnicí patrné erozní rýhy (viz snímek 3).

Výsledky terénních prací:
V celém zájmovém území jsme zjistili vcelku monotónní geologické poměry. Do hloubky 1 m pod terénem se zde vyskytují středně plastické jemně písčité jíly, místy s výskytem hrubých rulových štěrků. Tuto vrstvu označujeme jako polygenetické sedimenty. Svrchu jsou zeminy kryty cca 30 cm mocnou humózní vrstvou.

Závěr, geotechnická doporučení:
Zeminy polygenetických sedimentů poskytují dle ČSN 72 1002 málo vhodné až nevhodné podloží pro dopravní stavby. Zeminy jsou nebezpečně namrzavé, po napojení vodou rozbřídavé a tudíž bude nutné konstrukci cyklostezky chránit proti klimatickým vlivům. Podloží cyklostezky je nutné zpevnit. Zpevňující úpravu podloží lze provést homogenizací frézováním s příměsí práškového vápna. V místech, kde není možné frézování využít, lze úpravu podloží provést hutněnou štěrkopísčitou vrstvou separovanou od jílovitého podloží netkanou geotextílií. Schematicky jsou geotechnická doporučení znázorněna v geologickém profilu.

Comments are closed.