Inženýrskogeologický průzkum pro akci:
Jičín – Výstavba nájemních bytů v ulici Textilní, bytový dům s byty na půl cesty

Lokalizace:
Zájmová lokalita je součástí průmyslové zóny situované v jv. části Jičína. Prostor určený k zástavbě se nachází v blízkosti Textilní ulice na pozemcích číslo 877/1 a 877/2, které byly v době před zahájením průzkumných prací využívány zčásti jako skladovací plocha či parkoviště těžší mechanizace a zčásti jako plocha pro dočasné deponování zemin. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace na snímku 1.

Úkol průzkumu:
Úkolem IGP bylo zhodnocení geologických a základových poměrů pro navrhovanou výstavbu, tj. zejména zjištění úložných poměrů, sledu geologických vrstev, výskytu podzemní vody a stanovení geotechnických doporučení a geomechanických parametrů základových půd pro statický výpočet základů.

Terénní práce:
Pro ověření geologických poměrů bylo ve dnech 6. až 10. 4. 2009 provedeno 5 vrtaných sond (viz letecký snímek) označených JTU-1 až JTU-5 do hloubky 5m až 11m. Sondy byly provedeny vrtnou soupravou UGB 1VS na kolovém podvozku GAZ. Jako vrtný nástroj byla použita jádrovnice o průměrech do 195mm. Dva vrty byly ukončeny v povrchové partii podložních křídových jílovců, 3 vrty pod bází antropogenních navážek v přirozených vrstvách kvartérního pokryvu.

Na lokalitě byly zastiženy složité základové poměry, které jsou přehledně interpretovány ve schematickém geologickém profilu.

Závěr, geotechnická doporučení:
Vzhledem ke komplikovaným základovým podmínkám na lokalitě vytváří jedinou vhodnou základovou půdu skalní podloží – jílovec. Jeho zvětralé a navětralé polohy tř. R5, R4 představují dostatečně únosnou a málo stlačitelnou základovou půdu. Povrch skalního podloží se na lokalitě vyskytuje v hloubce 8,0 – 9,6 m pod terénem. Vzhledem k uvedenému doporučujeme uvažovat s hlubinným způsobem založení na pilotách. Pro navržený objekt nájemních bytů předpokládáme průměrnou délku pilot 9,5 – 10,0m, pro plánovaný BD s byty na půl cesty se předpokládá 8,5 m. Piloty bude nutné provádět ve zvodnělých zeminách s provozním pažením.

Comments are closed.