Inženýrskogeologický průzkum

Lokalizace:
Zájmová lokalita se rozprostírá prakticky při jižním okraji Špindlerova Mlýna na pravém břehu řeky Labe asi 150 m pod soutokem s Dolským potokem. Jedná se o katastrální území Bedřichov v Krkonoších. Terénní reliéf v místě stavby je mírně svažitý směrem k toku Labe, které protéká 10 metrů od nejbližšího okraje navrženého terminálu. Situace zájmového území je v širších vztazích znázorněna v příloze 1.

Úkol průzkumu:
Hlavním úkolem IGP bylo zjištění základových poměrů pro navrhovanou stavbu, tzn. sledu a geotechnické kvality mělkých geologických vrstev a aktuálních údajů o podzemní vodě.

Terénní práce:
Pro ověření složení mělkých geologických vrstev, jejich geotechnické kvality a výskytu podzemní vody byly dne 26.1.2009 provedeny 2 vrtané sondy označené V-1 a V-2 do hloubky 3,8 m a 4,8 m. Sondy byly provedeny vrtnou soupravou Wirth na kolovém podvozku PV3S. Jako vrtný nástroj byla použita jádrovnice o průměru 195 mm.

Sondáží byl zastižen tento sled geologických vrstev: konstrukce parkoviště, navážky, štěrkobalvanitý náplav, skalní podloží – fylit, viz též geologický profil.

Závěr, geotechnická doporučení:
Jako podmínečně vhodná základová půda byla označena vrstva navážek. Překážku pro zakládání v navážkách vytváří kyprá poloha směsného odpadu s převahou popela, náchylná k sedání, kterou je nutné nahradit štěrkovou plombou.

Comments are closed.