Objednatel: Nové Město nad Metují

V roce 2003 zpracovala naše firma pro město generel, v němž byly vytipovány lokality s narušenou stabilitou skalních svahů. Lokalita v Nádražní ulici byla zařazena do kategorie s významně narušenou stabilitou, včetně výskytu úseků v havarijním stavu. Nebezpečí bylo m.j. akcentováno tím, že vrchol skalního svahu byl a je přitěžován obytnými domy, u nichž hrozily statické poruchy a částečná destrukce.

Geometrická podoba skalní stěny je dána okrajovou posicí na hraně souvislé horizontálně uložené desky křídových hornin, proříznutých řekou Metují, která protéká regionem v několika výrazných průlomech.

Skalní svah v Nádražní ulici vystupuje v podobě svislé skalní stěny výšky cca 12 m, přecházející v patě do zalesněného svahu strmě spadajícího dalších několik desítek metrů níže do údolí řeky Metuje.

Celková stabilita skalní stěny je nejvíce ovlivněna systémem tzv. hlavních svislých trhlin, podél nichž se vyčleňují skalní pilíře. Vystupující skalní pilíře s převislými tvary jsou staticky oslabenými členy horninového masivu. Jejich výskyt v lokalitě je hlavní příčinou nestabilního chování skalní stěny jako celku. V patě skalní stěny jsou na dvou místech vývěry podzemní vody vázané na pukliny v horninovém masivu. Převlhčení horniny podél zvodnělých puklin nepříznivě přispívá k lokálnímu koroznímu rozpadu a ke vzniku převisů nad patou skalní stěny.

Poté, co bylo po dohodě s investorem rozhodnuto o nutnosti stabilizovat uvedený úsek, jsme v roce 2004 provedli geologické a geodetické průzkumné práce v lokalitě a zpracovali projekt stabilizace. Zároveň probíhal geotechnický monitoring, spočívající v průběžném měření deformací vybraných prvků skalní stěny. Na základě výsledků monitoringu byla v roce 2008 zpracována aktualizace projektové dokumentace a na jaře 2009 byly zahájeny stabilizační práce.

Princip stabilizace spočívá v 1.fázi v celkovém statickém zabezpečení skalní stěny (zajištění makrostability), zejména z líce stěny vystouplých skalních pilířů. Stabilizace v 2.fázi je představována detailním zajištěním drobných rozvětralých prvků a poloh v líci skalní stěny (zajištění mikrostability).

Do začátku měsíce října 2009 byla provedena statická stabilizace v podobě masivních betonových bloků založených ve stabilních vrstvách v patě skalní stěny, z nichž vybíhají vzpěrná železobetonová žebra šikmo proti líci skalní stěny. Zajištění účinné reakce vzpěrného systému bude provedeno předpjatými vrtanými kotvami. Pomocí pramenních jímek a drenáže byly podchyceny a odvedeny průsakové vody z paty skalní stěny do nivy Metuje.

Do konce roku 2009 se počítá s provedením mikrostabilitních opatření formou odbourání rozvětralých horninových desek, podezděním drobných převisů a betonovými výplněmi skalních dutin.

Comments are closed.