I-14 SUCHOVRŠICE – SESUV U PILY

Inženýrskogeologický průzkum (IGP)

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018

Lokalizace:

Řešená lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I. třídy I/14 v úseku staničení km 97,2 mezi obcemi Suchovršice a Úpice.

Řešený problém:

K sesuvu došlo pod silniční komunikací v délce cca 10 m vlivem vývratu několika vzrostlých stromů do toku řeky Úpy. Kořenový systém stromů s sebou strhl část zemin a poškodil krajnici vozovky i svodidlo. Vývrat nastal pravděpodobně přesycením písčito-jílovitých zemin srážkovou nebo průsakovou vodou a kolapsem smykové pevnosti zemin. Saturace zemin mohla být způsobena také nedostatečným odvodněním silnice na protější zářezové straně silnice.

Objednatel IGP: HBH Projekt spol. s r. o., Praha

Činnost JIP:

  • Podrobná inženýrskogeologická dokumentace sesuvu

  • Provedení dvou kopaných sond v exponovaných podmínkách, doplněných maloprůměrovými (16 mm) průvrty

  • Popis konstrukčních vrstev vozovky silniční komunikace

  • Ověření technických parametrů stávající opěrné betonové zdi

  • Zaměření důležitých bodů a odměrných bodů sond pomocí laserového dálkoměru a digitálního sklonoměru

Fotodokumentace:

sesuv - geolog Petera - Suchovršice u pily

Celkový pohled na sesuv

 

sondážní práce - geolog Petera - HK - Suchovršice

Fotodokumentace sondážních prací

 

gelogický řez - ing. Petera, sesuv půdy - řez svahem

Schematický geologický řez

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byla zjištěna tloušťka konstrukčních vrstev vozovky a byl zjištěn geotechnický charakter zemin v podloží komunikace. Za geotechnickou příčinu vzniku zemního sesuvu bylo označeno zejména převlhčení vrstvy písčito-jílovitých zemin v podloží vozovky, a to vlivem průsaků tavných vod pod vozovkou v zemním tělese. Parazitní průsaky vody jsou především způsobeny poškozeným odvodněním na přisvahové straně terénního odřezu. V závěru byl doporučen návrh řešení stabilizace.

soubor PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.